Klimatkrisen är här. Vi har sett den som skogsbränder i Sverige och Kalifornien, torka i Australien, översvämning i Indien och Pakistan – extrema väderfenomen som alla tyvärr uppmäts till rekordvärden. Det är, kort sagt, dags att ställa om. Vad gör då Stockholms stad för att förändra den situation som vi själva har försatt oss i? Det ska vi titta lite närmre på här. Till hjälp har vi Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, som är ett program med ambitioner när det gäller miljöskydd, samarbete mellan myndigheter, invånare, näringsliv och organisationer. I detta program har man slagit fast sex mål och 30 delmål.

Hållbar energianvändning och miljöanpassade transporter

De två första av de övergripande målen nämns i rubriken. När det gäller det första ska staden, enligt programmets målbeskrivning, göra användningen av energi mer effektiv och ställas om från fossil till förnybar energi och på så vis minska klimatutsläppen.

När det kommer till miljöanpassade transporter är syftet såväl mer klimatsmarta lösningar som trivsel för människor när det kommer till bil- och på så vis utsläppsfria gator. Mer gångvänliga lösningar i innerstaden helt enkelt. År 2040 ska staden vara helt fossilbränslefri och stadens egen förvaltning ska nå detta mål redan 2030. När det gäller energianvändningen tycks utvecklingen gå åt rätt håll.

Hållbar mark- och vattenanvändning och resurseffektiva kretslopp

Staden har också beslutat sig för att arbeta för att bevara och gynna ekosystem – både i marker och vatten. Detta innebär skydd av regionens vattendrag, som förebyggandet av skadliga miljöer för känsliga arter, och att se till att staden har tillräckliga och välmående grönområden där en mångfaldig artflora kan leva och blomstra. Staden har dessutom som mål att minska avfallet och öka återvinningen av återvinnbart material. Dessutom vill de försöka öka matavfallsinsamlingen. När det gäller återvinning ser målen ut att gå åt rätt håll. Under 3 % av alla sopor är deponi. Stockholmarna är dessutom bättre än förut på att sortera.

Giftfria miljöer och sund inomhusmiljö

De två sista huvudpunkterna i Stockholm stads miljöprogram är att minska spridningen av gifter och år 2030 ska Stockholm vara giftfritt. Det kräver att både mat, byggmaterial och annat ska vara såväl hållbart som giftfritt. De ska också verka för att få bättre inomhusmiljöer, vilket rör sådant som bättre luft, mindre buller och mindre skador från fukt och radon. På flera av de områden som staden har satt upp för sig själv går det framåt, på andra håll står det stilla och på några håll går det dessvärre bakåt. Det är en fråga både för individen och myndigheterna att ansvara för.